Skip to content

Säteilyturvallisuusasiantuntija, STA

STA ohjaa työntekijöiden ja väestön säteilysuojelua.

 • STA:na terveydenhuollossa ja eläinlääketieteessä toimii sairaalafyysikko.
 • Teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoiminnassa, Säteilyturvakeskus myöntää STA:n kelpoisuuden.
 • Säteilytoiminnasta riippuen STA voi olla toiminnanharjoittajan palveluksessa tai ulkopuolinen konsultti.
 • Eläinlääketieteessä on toimintaa aloitettaessa käytettävä sairaalafyysikkoa STA:na.
 • Intraoraaliröntgenlaitteen käytössä riittää, että sairaalafyysikolta voi tarvittaessa kysyä neuvoja.

Säteilylaki, johtamisjärjestelmä ja turvallisuusarvio

Säteilylaki (859/2018) tuli voimaan 15.12.2018. Sen mukaan toiminnan harjoittajalla on oltava säteilytoiminnan johtamisjärjestelmän sekä kirjallisesti laadittu turvallisuusarvio säteilytoiminnasta, jotka Säteilyturvakeskus vahvistaa. Turvallisen säteilytoiminnan varmistamiseksi säteilylaki määrittelee säteilyturvallisuusasiantuntijan, jota tulee hyödyntää väestön ja työntekijöiden säteilysuojelussa.

Turvallisuusarviota tulee arvioida aina kun toiminta muuttuu sekä määräajoin (2, 3 tai 5 vuoden välein) riippuen arvioiduista säteilyaltistusluokista. Turvallisuusarvion sisällöstä Säteilyturvakeskus määrää mm. määräyksessään S/6/2019.

Valtioneuvoston asetuksen ionivoivasta säteilystä (1034/2018, 17§) mukaan STA:n on oltava

 • säteilytoiminnassa tiiviisti mukana, jos 16 §:ssä tarkoitettu työperäisen tai väestön altistuksen luokka on 1 tai 2;
 • säteilytoiminnassa käytettävissä, kun työperäisen tai väestön altistuksen luokka on 3.

STA:a on käytettävä lisäksi:

 • uutta säteilytoimintaa aloitettaessa;
 • säteilytoimintaa muutettaessa siten, että työperäisen tai väestön altistuksen luokka voi muuttua;
 • jos työntekijöiden tai väestön säteilysuojelussa havaitaan ongelmia;
 • lopetettaessa säteilytoimintaa, jossa käsitellään radioaktiivisia aineita, kun on kyse 18 §:n 12 ja 13 kohdassa tarkoitetusta asiasta.

Valtioneuvoston asetuksen ionivoivasta säteilystä (1034/2018, 18§) mukaan STA:a on käytettävä ainakin:

 • säteilytoiminnan oikeutuksen osoittamisessa;
 • työperäisen altistuksen ja väestön altistuksen arvioinnissa ja rajoittamisessa;
 • annosrajoitusten asettamisessa ja käytössä säteilysuojelun optimoimiseksi;
 • varautumisessa säteilyturvallisuuspoikkeamiin ja niitä koskevien suunnitelmien laadinnassa;
 • säteilytoiminnan turvallisuusarvion laadinnassa;
 • turvajärjestelysuunnitelman laadinnassa;
 • säteilytoimintaa koskevien laadunvarmistusohjelmien laadinnassa;
 • työntekijöiden säteilyturvallisuusohjeiden laadinnassa;
 • työntekijöiden säteilysuojelukoulutuksen ja täydennyskoulutuksen tarpeen määrittelyssä ja koulutuksen suunnittelussa;
 • säteilymittareiden ja säteilymittauslaitteistojen käyttöönotossa ja mittausten vakioisuuden varmistamisessa;
 • säteilylähteiden ja niiden käyttö- ja säilytyspaikkojen sekä niihin liittyvien säteilysuojausten ja turvallisuutta koskevien järjestelmien käyttöönotossa;
 • radioaktiivisista jätteistä huolehtimiseen liittyvissä järjestelyissä;
 • säteilylähteiden ja käyttötilojen poistamisessa käytöstä;
 • säteilytyöntekijöiden luokittelussa;
 • työskentelyalueiden luokittelussa;
 • altistusolosuhteiden tarkkailun ja henkilökohtaisen annostarkkailun järjestämisessä;
 • raskaana olevien ja imettävien työntekijöiden työjärjestelyissä;
 • radioaktiivisten aineiden päästöjä koskevissa järjestelyissä;
 • väestön altistuksen seurannan järjestämisessä;
 • ympäristön radioaktiivisuuden perustilaselvityksen tekemisessä;
 • säteilyturvallisuuspoikkeamien syiden ja poikkeamasta aiheutuvan säteilyaltistuksen selvittämisessä sekä vastaavien tapahtumien ennaltaehkäisemiseksi tarpeellisten toimenpiteiden suunnittelussa.